Ο ν.1026/80 είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη λειτουργία των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας ( http://www.osth.gr/files/nomothesia/NOMOS1026.pdf )

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1026/80,

Ο σκοπός και οι υποχρεώσεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου είναι:

Η μέριμνα για τη διατήρηση της αξιοπρέπειας του σώματος των Οδοντιάτρων.

Η δημιουργία συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των μελών του.

Η εποπτεία για την πιστή τήρηση των νόμων και των κανονισμών που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οδοντιάτρων, ως και η επαλήθευση των χρησιμοποιούμενων από τα μέλη τους των διαφόρων τίτλων σπουδών.

Η επιστημονική προαγωγή των μελών τους.

Η συμβολή στην προστασία της υγείας του Ελληνικού λαού.

Η μελέτη των υγειονομικών συνθηκών του Νομού στον οποίο εδρεύει ο Σύλλογος, η παρακολούθηση των λαμβανομένων μέτρων και η υποβολή στο Υπουργείο Υγείας και στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προτάσεων, εισηγήσεων και γνωμών που αφορούν τα μέτρα αυτά, και την εν γένει υγειονομική νομοθεσία.

Η υποστήριξη των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους.

ι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους στις Δημόσιες Αρχές επί παντός ζητήματος που αφορά τη Δημόσια Υγεία και το οδοντιατρικό επάγγελμα.
ι Δημόσιες Αρχές συμπαρίστανται στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και παρέχουν κάθε δυνατή ενίσχυση, και την αναγκαία πληροφόρηση για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών
Ο ν.1026/80 με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και ο Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας αποτελούν τη βάση του νομικού πλασίου για την άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος και είναι χρήσιμο οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τις διατάξεις τους.