142014Σεπ

Παραβάσεις Οδοντιατρικής Δεοντολογίας στην Κεφαλονιά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
Λεωφ. Βεργωτή 72, 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλ. 26710.24281, 2671024621, Fax: 26710.28447, Ε-mail: garbisdion@hol.gr

Αρ. Πρωτ. 100
Αργοστόλι, 30 Ιουλίου 2014

Προς
τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας
Κοινοποίηση:
-Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
-Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Ελληνικής Επικράτειας
-ΠΙΝ/Δνση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Κεφαλληνίας
-Δήμο Κεφαλλονιάς (υπόψη Α/δημ. κ. Ευ. Κεκάτου)
-Οδοντοτεχνίτες που εργάζονται στην Κεφαλονιά

Θέμα:

Παραβάσεις Οδοντιατρικής Δεοντολογίας στην Κεφαλονιά και υποχρεώσεις των μελών του Συλλόγου μας

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους-μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας
ότι είναι υποχρέωση όλων μας να τηρούμε τον κώδικα οδοντιατρικής δεοντολογίας, που έχει
στόχο να διαφυλάξει το κύρος του οδοντιατρικού επαγγέλματος, να διατηρήσει στα πλαίσια
της κοσμιότητας τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων οδοντιάτρων και να προστατεύσει τη
δημόσια υγεία. Πέραν της ηθικής πλευράς του ζητήματος, την οποία το σύνολο του οδοντια-
τρικού κόσμου διαχρονικά αποδέχεται, ο Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντιάτρων έχει και
νομική βάση, προσφάτως αναβαθμισμένη, καθώς διατυπώνεται με σαφήνεια στο Π.Δ.
39/2009 (ΦΕΚ Α΄ 55/1.4.2009). Κάποιες δε μεταβολές, που εκ των υστέρων προέκυψαν, δεν
αλλοιώνουν την ουσία του ούτε σημαντικά τις επιμέρους προβλέψεις.
Για την ισχύ του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντιάτρων (ΠΔ 39/2009), το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Κ. έχει ενημερώσει επανειλημμένως τα μέλη του Συλλόγου, ώστε να
μην δικαιολογείται άγνοια. Πρόχειρα εδώ αναφέρουμε επιστολή έντυπη περί δεοντολογίας
και άλλων ζητημάτων, που διανεμήθηκε στα μέλη τον Οκτώβριο του 2012, κοινοποιήσεις εγ-
γράφων της Ε.Ο.Ο., με αφορμή ζητήματα όπως προτάσεις συμβάσεων από διάφορους διαμε-
σολαβητές στο χώρο της υγείας, κάρτες υγείας κλπ, καθώς και σχετικές αναφορές στις Γενι-
κές Συνελεύσεις του Συλλόγου μας.
Προσφάτως, παρατηρήθηκε σοβαρότατη παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, καθώς
έξωθεν εφορμούμενη «εταιρεία», άγνωστης σε μας υπόστασης και οργάνωσης, δραστηριο-
ποιήθηκε στο χώρο μας με την πρόβλεψη να κατευθύνει ασθενείς σε συγκεκριμένα οδοντια-
τρεία. Η εκτός νόμου δραστηριότητα κορυφώθηκε με την ανάρτηση σε καταστήματα της πό-
λης μας διαφήμισης, προσφοράς πακέτου οδοντιατρικών υπηρεσιών στο 30% της αναφερόμε-
νης ως κανονικής τιμής τους. Η δραστηριότητα αυτή, πέραν του νέου ήθους που θέλησε να
εισάγει στο χώρο μας, έθετε σε κίνδυνο και τις νέες δυνατότητες που αναπτύσσονται με τη
διαμόρφωση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου για τον οδοντιατρικό τουρισμό.
Η εν λόγω εταιρεία, μετά την παρέμβασή μας, διερευνητική και συμβουλευτική κατ’ αρχήν, διέκοψε την δραστηριότητά της και, καθώς οι συνάδελφοί μας, που ενεπλάκησαν σε αυτήν, δήλωσα ότι ενεπλάκησαν χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, το Δ.Σ. θεώρησε το ζήτημα λήξαν και δεν προχώρησε σε περαιτέρω διαδικασίες, που μας είχαν αρμοδίως προταθεί.
Επειδή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της παραπάνω υπόθεσης, αλλά και ανεξάρτητα από αυτήν, προέκυψαν υπόνοιες και για άλλες υποθέσεις ενδεχόμενης παράβασης της Οδο-ντιατρικής Δεοντολογίας, τις οποίες το Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. επίσης διερευνά, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους να θέσουν υπόψη του Δ.Σ. όσα πραγματικά και σαφή στοιχεία έχουν πε-ριέλθει στην αντίληψή τους για ζητήματα όπως:
α) Παράνομη άσκηση οδοντιατρικής από οδοντοτεχνίτες
β) Συμφωνίες συναδέλφων με τουριστικούς πράκτορες για άγρα πελατείας
γ) Λειτουργία οδοντιατρικών τμημάτων Ε.Σ.Υ. (ενδεχόμενη παροχή προσθετικής κ.ά)
δ) Υπονομευτικά σχόλια από συναδέλφους για συναδέλφους τους.
Συνεργασία με συναδέλφους ειδικότητας
Επιπλέον θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η παρουσία οδοντιάτρων ειδικότητας στα ιατρεία μας χωρίς ενημέρωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου δεν επιτρέπεται. Οι οδοντίατροι – μέλη άλλων οδοντιατρικών συλλόγων που εργάζονται σε οδοντιατρεία της περιοχής μας, ο-φείλουν να ενημερώσουν τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κεφαλληνίας για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών τους και για το καθεστώς συνεργασίας με τον εδώ εγκατεστημένο οδοντίατρο. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει από ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Ο.Ο. της 13/4/2014, σε συνδυασμό με τα άρθρα του Ν. 1026/1980 που αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Ε.Ο.Ο. και των οδοντιατρικών συλλόγων. Παρακαλούμε όπως η ενημέρωση αυτή μας σταλεί από τους συναδέλφους σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Το ΔΣ του ΟΣΚ θεωρεί ότι στην βεβαιωμένη προσφάτως, αλλά και στις ενδεχόμενες άλλες παραβάσεις της Οδοντιατρικής Δεοντολογίας, ευθύνη καταστρατήγησης του ΠΔ 39/2009, πιθανόν για ίδιον όφελος, εκτός των άμεσα εμπλεκομένων συναδέλφων μας έχουν και όλα τα εκτός οδοντιατρικής πρόσωπα που συμβάλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, π.χ. τουρι-στικοί πράκτορες που κατευθύνουν πελάτες, καταστήματα που αναρτούν αφίσες κλπ.
Επισημαίνουμε επίσης ότι το Δ.Σ. του Ο.Σ.Κ. διερευνά τα παραπάνω ζητήματα, στα πλαίσια της αρμοδιότητας και της ευθύνης του και με στόχο, πέραν των παραπάνω εισαγωγι-κά αναφερομένων, την προστασία και αυτών των ιδίων των συναδέλφων, που εμπλέκονται σε παραπτώματα ή περιέρχονται σε πλάνη, και όχι την εξουθένωσή τους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κομποθέκρας-Κότσορος Σπυρίδων               Γαρμπής Διονύσιος